Duomenų subjektų teisės

PATVIRTINTA

UAB „UNIGAMES“ direktoriaus
2018 m. liepos 26 d. įsakymu

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ POLITIKA

 

Ši UAB „Unigames“ (toliau – Bendrovė arba Mes) duomenų subjektų teisių politika (toliau – DS teisių politika) nustato duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sąlygas, dėl Bendrovės tvarkomų interneto svetainėje www.uniclub.lt (toliau – Interneto svetainė) Bendrovės organizuojamose nuotoliniuose azartiniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenų (toliau – Asmens duomenys).

Klientų Asmens duomenų tvarkymo sąlygos taip pat nustatytos Privatumo politikoje ir Slapukų politikoje. Mes galime keisti DS teisių politiką. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais.

 

1.DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1.1.Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės, turi šias teises:

1.1.1.Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

1.1.2.Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

1.1.3.Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

1.1.4.Reikalauti sunaikinti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

1.1.5.Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

1.1.6.Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

1.1.7.Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

1.2.Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami elektroninį laišką adresu pagalba@uniclub.lt arba paskambinę telefonu +37064961111**, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

1.3.Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1.4.Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Vilkpėdės g. 20, Vilnius, el. paštu: pagalba@uniclub.lt. Teikiant tokį prašymą, Mes galime paprašyti Jūsų asmens dokumento, ar kitos informacijos, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe, taip pat pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį Mes galime paprašyti atvykti pas Mus ar pateikti prašymą raštu.

1.5.Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

1.6.Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Bendrovės ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

1.7.Dėl savo teisių Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.

 

2.NAUJIENŲ SIUNTIMAS

2.1.Jums pažymėjus sutikimą (uždedant varnelę ar kitu Bendrovės pasiūlytu būdu) el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gauti naujienas, Jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie Bendrovės teikiamas paslaugas, nuotolinių lošimų svetainės pakeitimus ir pan.

2.2.Siekiant užtikrinti tinkamą nuotolinių lošimo paslaugų teikimą ir/ar teisės aktų įpareigojimų įvykdymą, Bendrovė gali siųsti Klientams pranešimus el. laiškais ir/ar SMS žinutėmis, net kai šie nėra davę sutikimo naujienoms gauti. Tokie pranešimai siunčiami tik išimtinais atvejais, pavyzdžiui Bendrovei iš esmės keičiant veiklą, atsiradus naujiems teisės aktų reikalavimams, apie kuriuos Bendrovė turi informuoti Klientus, atsiradus nenumatytiems Interneto svetainės veikimo pokyčiams, esmingai įtakojantiems Kliento galimybę naudoti nuotolinio lošimo paslaugomis.

2.3. Jums sutikus gauti naujienas el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, paspausdami nuorodą el. laiške arba kaip numatyta Privatumo politikos 1.2. punkte. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutrauksime Jūsų el. pašto adreso ir/ar telefono numerio naudojimą naujienoms siųsti. Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti perduotas mūsų partneriams/tvarkytojams suteiktas trečiosioms šalims, kurie mums teikia naujienų siuntimo paslaugas.

2.4.Išsiuntę naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį naujienlaiškį asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Išsamiau apie tai, kaip Mes saugome Jūsų privatumą, žr. Privatumo politiką ir Slapukų politiką.

 

3.SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Vilkpėdės g. 20A, LT – 03151, Vilnius
Telefonu: +37064961111
El. paštu: pagalba@uniclub.lt

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. liepos 26 d.