Privatumo politika

PATVIRTINTA

UAB „UNIGAMES“ direktoriaus
2018 m. liepos 26 d. įsakymu

 

UAB „UNIGAMES“ PRIVATUMO POLITIKA

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Unigames“ (toliau – Bendrovė arba Mes) pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir atsakingai tvarko asmens duomenis. Šios duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis Bendrovė tvarko interneto svetainėje www.uniclub.lt (toliau – Interneto svetainė) Bendrovės organizuojamose nuotoliniuose azartiniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys).

1.2. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta nuotolinių azartinių lošimų paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

1.3. Ši Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, net kai į jas patenkate iš Bendrovės Interneto svetainės.

1.4. Tvarkydami asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

1.5. Klientų duomenų valdytojas yra – UAB „Unigames“, juridinio asmens kodas 125673767, buveinės adresas Vilkpėdės g. 20, LT-03151 Vilnius.

 

2. MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2.1. Mes tiesiogiai iš Jūsų renkame ir tvarkome: vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, amžiaus grupę, telefoną, el. pašto adresą, nuotrauką, dokumento numerį, dokumento galiojimo laiką, parašą, vaizdinę ir/ar garso įrašo medžiagą, kortelės numerį, banko sąskaitos numerį, leidimą lošti, žinias apie vykdomos politinės veiklos ar užimamų viešų svarbių pareigų faktą arba santykį su tokia veikla užsiimančius asmenis. Teikdami duomenis Mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

2.2. Mes renkame ir tvarkome valstybės registruose apie Klientus esančią informaciją, pavyzdžiui informaciją apie Kliento išreikštą atsisakymą lošti.

2.3. Jums lankantis Mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų politika“.

2.4. Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešų šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.

2.5. Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

2.6. Palaikydamas Interneto svetainę, Interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

2.7. Mes galime statistiniais tikslais naudoti su Klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie dalyvavimą nuotoliniuose azartiniuose lošimuose. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento tapatybės arba kitų Kliento asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Mes pasiliekame teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

2.8. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau nepateikus būtinos informacijos, Jūs negalėsite naudotis Mūsų paslaugomis.

 

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

3.1. Jūsų duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.2. Surinktą informaciją galime naudoti tokiais tikslais:

3.2.1. Tinkamai organizuoti nuotolinius azartinius lošimus ir suteikti Klientui galimybę juose dalyvauti;

3.2.2. Tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus, susijusius su Kliento galimybe dalyvauti nuotoliniuose azartiniuose lošimuose, pavyzdžiui Kliento asmeniui, amžiui ar vykdomai veiklai pagal įstatymų numatytą tvarką identifikuoti;

3.2.3. Spręsti problemas ir/ar atsakyti į paklausimus, susijusius su nuotolinių azartinių lošimų paslaugų teikimu;

3.2.4. Išrašyti finansinius dokumentus ir/ar pervesti arba gauti lėšas iš asmens;

3.2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu*;

3.2.6. Informuojant apie Bendrovės paslaugų ar įrangos atnaujinimą;

3.2.7. Įvykdyti kitus Bendrovės sutartinius įsipareigojimus;

3.2.8. Sužinoti, kaip asmenys naudoja Bendrovės teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas, taip pat Interneto svetainės palaikymui, administravimui, sutrikimų diagnozavimui ir siekdami rinkti statistinę informaciją apie Mūsų Interneto svetainės ir/ ar paslaugų naudojimą;

3.2.9. Kitais būdais su Kliento sutikimu.*

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

3.3. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje, nuotolinio lošimo sutartyje ar kitur Interneto svetainėje pateiktą savo asmeninę informaciją.

3.4. Mums būtina turėti naujausią su Klientais susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam nuotolinių azartinių lošimų paslaugų teikimui, todėl Kliento galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie jo asmenį yra teisinga. Vidutiniškai toks prašymas yra pateikiamas kas 3 metus. Asmenų atitinkančių politikos veikla užsiimančių ar svarbias viešas pareigas einančių, ar turinčių su tokios kategorijos asmenimis artimą kontaktą asmenų apibūdinimą ir tai patvirtinus, duomenis prašoma atnaujinti kas 1 metai. Po tokios veiklos nutraukimo, Bendrovė dar 1 metus, tokiems asmenims taiko specialią, sustiprintą duomenų identifikavimo ir kontrolės programą.

3.5. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo sąlygos, įskaitant ir pranešimų apie naujienas valdymą, yra nurodytos Mūsų Duomenų subjektų teisių politikoje.

 

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims tik jei:

4.1.1. Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

4.1.2. Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, padedantiems suteikti nuotolinių azartinių lošimų paslaugą. Šiems asmenims mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;

4.1.3. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

4.1.4. Trečiosioms šalims, teikiančioms lošimų prevencijos ir veiklos priežiūros paslaugas arba kurios tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų;

4.1.5. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams;

4.1.6. Trečiosios šalims, teikiančioms paslaugas susijusias su Bendrovės paslaugų teikimu, pavyzdžiui Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, mokėjimų administratoriams ir pan.

4.2. Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

5.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

5.2. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informuojame, kad Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

5.3. Bendrovė nesuteiks galimybės nepilnamečiams ir asmenims, jaunesniems nei įstatymo nustatytas amžius, dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Paaiškėjus, kad registraciją atliko ir/ar nuotoliniuose lošimuose dalyvauja netinkamo amžiaus asmuo, jam yra uždraudžiama naudotis paslaugomis, o visi jo Asmens duomenys gali būti sunaikinami.

5.4. Slapukų informacijos saugojimo terminai yra nurodyti Slapukų politikoje. Kiti asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų (išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą).

 

6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

6.1. Interneto svetainėje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais.

6.2. Mūsų Interneto svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“, „Linkedin“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.

6.3. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų ir įrankių nustatymų valdymą žiūrėkite Slapukų politikoje.

 

7. SUSISIEKITE SU MUMIS

7.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Vilkpėdės g. 20A, LT – 03151, Vilnius
Telefonu: +37064961111
El. paštu: pagalba@uniclub.lt

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

8.2. Jei Klientas po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojasi Interneto svetainėje teikiamomis nuotolinių azartinių lošimų paslaugomis, yra laikoma, kad Klientas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.

8.3. Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. liepos 26 d.